Kristelig Lægeforening kontakt@kristeliglaegeforening.dk

Privatlivspolitik for Kristelig Lægeforening

Denne Politik er senest opdateret den 25. maj 2019.

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, og hvordan vi sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger

Kristelig Lægeforening er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er:
Kontaktperson: Karen Nielsen
Adresse: Næstvedgade 6 B, 1.tv., 2100 København Ø
CVR: 20584696
Telefonnr.: 51 36 86 51
Mail: klfkasserer@gmail.com
Hjemmeside: kristeliglaegeforening.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende medlemsoplysninger:

 • Almindelige personoplysninger: kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer og mailadresse
 • Bankkontonummer
 • Medlemmets status som enten medicinstuderende eller læge samt evt. speciale
 • Medlemmets eventuelle bidragyderforhold ud over kontingent
 • Nyhedsbrev: I forbindelse med udsendelse af nyhedsbrev sker der desuden en automatisk registrering af, hvorvidt du åbner nyhedsbrevet og evt. klikker på et link, samt hvornår dette i så fald sker.

Vi behandler således ingen følsomme personoplysninger.

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I enkelte tilfælde bruger vi dog oplysninger fra andre kilder, dog udelukkende kilder, som er offentligt tilgængelige.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:

 • At vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger
 • At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig
 • At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger, f.eks. i medfør af reglerne i bogføringsloven
 • At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er:

 • At behandle medlemsoplysninger, herunder at opkræve kontingent og sende nyhedsbrev
 • At vi kan drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem
 • At administrere din relation til foreningen.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang, vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser som er:

 • At håndtere dine medlemsrettigheder (fx på generalforsamlingen) i henhold til foreningens vedtægter
 • At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder betale kontingent mv.
 • At kunne planlægge og afholde arrangementer og aktiviteter.

Samtykke

Når vi behandler oplysninger om dig, sker det som regel på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi kan dele dine personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os fx med vores betalinger, udsendelse af nyhedsbrev og tidsskrift m.v.. Med andre ord kan vi dele dine oplysninger med vores serviceleverandører og vores bank.

Derudover videregiver vi ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Dine oplysninger opbevares hos pålidelige internettjenester til medlemshåndtering, mailgrupper og nyhedsbreve. Det er udelukkende Kristelig Lægeforenings kasserer, bestyrelsesmedlemmer, ansatte og tilknyttede revisor, som har adgang til disse tjenester.

Vi sletter oplysninger om dig inden for et år efter at dit medlemskab, er ophørt.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

 • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt)
 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig (indsigtsret)
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)
 • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)
 • Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne – Datatilsynet – over behandling af dine personoplysninger.

Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken, ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.