Kristelig Lægeforening kontakt@kristeliglaegeforening.dk

Formål og vedtægter

Om Kristelig Lægeforening

Formål

Foreningens formål er at styrke medlemmerne i troen på Jesus Kristus og fremme kristendommens indflydelse i deres lægegerning, blandt deres kolleger og i hele deres virkekreds, samt – som en særlig opgave – at virke for og yde støtte til lægemission.

Læs mere om, hvad Kristelig Lægeforening er for en forening.

Vedtægter

De fulde vedtægter for Kristelig Lægeforening lyder:

§ 1
Organisationens navn er Kristelig Lægeforening (KLF).

Organisationen er en sammenslutning af kristne læger og medicinstuderende. Dens formål er at styrke medlemmerne i troen på Jesus Kristus og fremme kristendommens indflydelse i deres lægegerning, blandt deres kolleger og i hele deres virkekreds, samt – som en særlig opgave – at virke for og yde støtte til lægemission.

Organisationen bør til enhver tid opretholde nær forbindelse med kristne medicinstuderende.

§ 2
Enhver læge og medicinstuderende, som tilslutter sig organisationens formål, kan blive medlem af organisationen.

Medlemsrettigheder erhverves, når kontingent efter indmeldelse er indbetalt til organisationen.

§ 3
Årsmødet er organisationens højeste myndighed.

Ordinært årsmøde afholdes én gang årligt.

Årsmødet indkaldes af bestyrelsen skriftligt med mindst 3 ugers varsel og under bekendtgørelse af dagsordenen, der skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Fremlæggelse af udvalgs- og bestyrelsesberetning til godkendelse.
  3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.
  4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
  5. Evt. valg af formand.
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  7. Valg af bestyrelsessuppleant.
  8. Valg af revisor.
  9. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
  10. Eventuelt.

§ 4
Ekstraordinært årsmøde afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller mindst 10 medlemmer fremsætter begæring herom over for bestyrelsens formand med angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet.

Det ekstraordinære årsmøde skal med angivelse af dagsorden indkaldes med mindst 3 ugers varsel senest én måned efter, at begæring er fremsat.

Indkaldelse sker på den i § 3 anførte måde.

§ 5
Årsmødet ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, der ikke behøver at være medlem af organisationen.

Af forhandlingerne tages et referat, som underskrives af dirigenten. Beslutninger på årsmødet, bortset fra de i § 10 og § 11 omhandlede, træffes ved simpelt flertal af de afgivne stemmer.

Afstemningen skal ske skriftligt, medmindre forsamlingen vedtager en anden afstemningsmåde.

Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, der dog kun kan meddeles til et andet medlem af organisationen. Intet medlem kan i henhold til fuldmagt afgive stemme for flere end 2 andre medlemmer af organisationen.

§ 6
Bestyrelsen leder organisationens anliggender og repræsenterer organisationen udadtil, ligesom den er ansvarlig for pengemidlernes tilstedeværelse og anvendelse.

Bestyrelsen består af formanden og 4 medlemmer. Formanden og mindst 2 af de øvrige medlemmer skal være læger. Bestyrelsen kan herudover uden for sin midte vælge en kasserer, der kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Desuden er valgt 2 suppleanter.

Alle valg gælder for 2 år – dog således, at såfremt et medlem udtræder af bestyrelsen inden valgperiodens udløb, indtræder en suppleant i bestyrelsen for resten af det udtrådte medlems valgperiode. På næste generalforsamling vælges en ny suppleant for resten af den førnævnte suppleants valgperiode. 1. suppleant er den til enhver tid værende først valgte suppleant. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær, dog kan man – jævnfør stk. 2 – vælge et foreningsmedlem uden for bestyrelsen til kasserer. Organisationen tegnes af formanden, næstformanden og kassereren i forening.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er til stede.

Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden.

§ 7
Organisationens regnskabsår følger kalenderåret.

Årsregnskabet revideres af en statsautoriseret revisor eller en registreret revisor.

§ 8
Organisationen kan anvende egne eller øremærkede beløb til støtte af lægemission og til andet medicinsk arbejde, som drives eller støttes af danske missionsselskaber.

Endvidere kan støtte ydes til personer, som er engageret i lægeligt arbejde i udviklingslandene uden at være ansat under et dansk missionsselskab.

§ 9
Øremærkede beløb hensættes på en særskilt konto for hvilken regnskab og beretning aflægges.

§ 10
Organisationen kan kun opløses, når dette besluttes på to med mindst fire og højst otte ugers mellemrum afholdte årsmøder med tilslutning fra mindst 2/3 af de på hvert årsmøde tilstedeværende eller repræsenterede medlemmer.

Eventuelt resterende aktiver skal i tilfælde af organisationens opløsning anvendes til formål, der i så høj grad som muligt svarer til de i organisationens formålsparagraf nævnte. Beslutningen om anvendelse af organisationens midler på ophævelsestidspunktet skal forelægges Kirkeministeriet til godkendelse.

§ 11
Til vedtagelse af ændring i eller tilføjelser til nærværende vedtægter kræves tilslutning fra 2/3 af de på et årsmøde tilstedeværende eller repræsenterede medlemmer. Forslagets ordlyd vedrørende vedtægtsændringer skal fremgå af indkaldelse til årsmødet.

Således vedtaget på årsmødet den 24. september 2011.