Kristelig Lægeforening kontakt@kristeliglaegeforening.dk

Nærmeste pårørende kan give samtykke på vegne af varigt inhabile patienter

Nye regler gør det muligt for nærmeste pårørende til varigt inhabile patienter at give informeret samtykke til en række mindre behandlinger på vegne af deres pårørende for op til et år ad gangen.

En ændring af sundhedsloven, som et enigt folketing står bag, har gjort det muligt at fastsætte regler om, at nærmeste pårørende, personlige værger og fremtidsfuldmægtige til varigt inhabile patienter kan afgive et såkaldt generelt informeret samtykke til en række bestemte undersøgelser og behandlinger for op til et år ad gangen.

Reglerne er nu på plads, og et sådant generelt samtykke kan gives til hyppigt forekommende, mindre undersøgelser og behandlinger, som patienter på fx plejecentre og på bosteder ofte har behov for, og hvor alvorlige bivirkninger eller komplikationer kun optræder meget sjældent.

Et generelt informeret samtykke vil typisk være relevant for varigt inhabile patienter på plejecentre og bosteder.

Fakta

  • Et generelt informeret samtykke skal være skriftligt og kan gælde i op til 12 måneder, inden det evt. fornyes.
  • Et generelt informeret samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage.
  • Et generelt informeret samtykke kan gives til nærmere lovfastsatte undersøgelser og mindre behandlinger på fx plejehjem, botilbud, i hjemmesygepleje eller hos egen læge, men ikke til behandlinger på sygehus eller indledende undersøgelser hos speciallæge.